Volga Nizhny Novgorod 2020 on February 29 - March 1, 2020 in Nizhny Novgorod, Russia

Announced by Clément Cherblanc on

Volga Nizhny Novgorod 2020 will take place on February 29 - March 1, 2020 in Nizhny Novgorod, Russia. Check out the Volga Nizhny Novgorod 2020 website for more information and registration.